Český jazyk, jednodenní tříhodinový kurz k přijímacím zkouškám pro 9. ročník

Český jazyk ve Vráně po škole

Český jazyk NA POSLEDNÍ CHVÍLI pro 9. ročník ZŠ, březen 2019

V měsíci březnu 2019 proběhnou vždy v neděli dopoledne, 9,00-12,00 hod. tříhodinové intenzivní učební bloky pro žáky 9. ročníku ZŠ, příprava k PZ 

TERMÍNY a TÉMATA:

 

10. března 2019, téma: pravopis – vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem, vlastní jména, + chytáky

 

17. března 2019, téma: tvarosloví (morfologie), slovní druhy – mluvnické kategorie ohebných slovních druhů, obohacování slovní zásoby, vrstvy českého jazyka

 

24. března 2019, téma: věta jednoduchá, větné členy (podmět, přísudek, přívlastek, předmět, příslovečná určení), poměry mezi několikanásobnými větnými členy

 

31. března 2019, téma: skladba – věty hlavní a vedlejší, druhy souvětí, druhy vedlejších vět, poměry mezi hlavními větami a souřadně spojenými vedlejšími větami

 

Cena: 350,- Kč

 

Co s sebou: psací potřeby, sešit na poznámky

 

Přihlášení: buď telefonicky, nebo sms zprávou na t.č.: 776 649500