Kontakt

Učebna: Vránova 39, Brno – Řečkovice, 621 00

Jak k nám: Učebna se nachází jednu minutu pěší chůze od zastávky MHD linky č. 1, zastávka Kořískova

Tel.: 776 649 500

Email: vranaposkole@seznam.cz

Miroslava Šmerdová IČO: 68013612

Platby za kurzy: č. ú.: 2801286693/2010       (Fio banka)

 

 

Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

 

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Miroslava Šmerdová, IČO: 68013612, s místem podnikání Cupákova 1023/16, 621 00, Brno – Řečkovice (dále jen „správce“), která bude zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 (dále jen „Nařízení“).

Rozsah zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém byly Vámi dobrovolně poskytnuty při vyplnění přihlášky do kurzu, telefonicky, mailem nebo osobně. Správce bude zpracovávat především následující údaje: jméno a příjmení účastníka kurzu; datum narození účastníka kurzu; jaký ročník jaké školy studuje, případná zdravotní či jiná upozornění; jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo rodiče u nezletilého účastníka kurzu.

Účel zpracování

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem:

 1. plnění smlouvy a předsmluvní jednání o uzavření takové smlouvy;
 2. pokud jste již klientem správce, pak na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu (zasílání informací o nových kurzech a službách správce), k zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv ukončit zaslání e-mailové zprávy na adresu: vranaposkole@seznam.cz;

Právní základ zpracování

Právním základem zpracování je:

 1. skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení;
 2. oprávněný zájem správce nebo třetí strany v případě podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení;
 3. skutečnost, že zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se podle platných právních předpisů vztahují na správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení;
 4. souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, přičemž svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Doba zpracování

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytné. Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu plnění s Vámi uzavřené smlouvy, resp. po dobu trvání možných práv a povinností z této smlouvy, a vymazány budou po uplynutí 15 let po skončení kurzu, resp. 15 let po poskytnutí údajů, nedošlo-li k uzavření smlouvy. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v nezbytném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: vranaposkole@seznam.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Přístup k údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a vždy jen lektor kurzu, jehož jste účastníkem (jehož účastníkem je vaše dítě), případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení. Těmito osobami jsou zejména účetní. Tyto osoby budou mít přístup jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Vaše práva

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo podat stížnost proti zpracování v určitých případech (dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111, https://www.uoou.cz/);
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • pokud byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, právo jej kdykoli odvolat; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v Nařízení.

Dobrovolnost poskytnutí

Vaše osobní údaje poskytujete správci zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě že je neposkytnete, nehrozí Vám žádné sankce.